สัญญาเช่าทรัพย์ VS สัญญาเช่าซื้อ

817 Views  | 

สัญญาเช่าทรัพย์ VS สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาเช่าทรัพย์ VS สัญญาเช่าซื้อ
1.ลักษณะคู่สัญญา
-สัญญาเช่าทรัพย์ ผู้เช่า-ผู้ให้เช่า
-สัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อ-ผู้ให้เช่า

2.ผู้ให้เช่า
-สัญญาเช่าทรัพย์ ส่งมอบทรัพย์ในสภาพดี
-สัญญาเช่าซื้อ ส่งมอบทรัพย์ในสภาพดี ตกลงว่าจะให้กรรมสิทธิ์

3.ผู้เช่า
-สัญญาเช่าทรัพย์ จ่ายค่าเช่าตามกำหนดเวลา
-สัญญาเช่าซื้อ จ่ายค่าเช่าตามกำหนดเวลาเป็นงวด ๆ

4.กรรมสิทธิ์
-สัญญาเช่าทรัพย์ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่า
-สัญญาเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าเมื่อเงินครบ

5.สิทธิครอบครอง
-สัญญาเช่าทรัพย์ เป็นของผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่า
-สัญญาเช่าซื้อ เป็นของผู้เช่า (หากยังจ่ายไม่ครบตามที่ตกลง)

6.สัญญาสมบูรณ์
-สัญญาเช่าทรัพย์ เมื่อทำสัญญาเป็นหนังสือ ระยะเวลาเช่า 3 เดือนขึ้นไป หรือ เช่าเกิน 3 ปี ต้องทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
-สัญญาเช่าซื้อ เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อเป็นหนังสือ (หากไม่ทำจะถือว่าเป็นโมฆะ)

7.หลักฐานที่ใช้กรณีเกิดการฟ้องร้อง
-สัญญาเช่าทรัพย์ มีหนังสือสัญญาที่ลงลายมือผู้เช่า
-สัญญาเช่าซื้อ มีหนังสือสัญญาที่ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย

8.กรณีผิดสัญญา
-สัญญาเช่าทรัพย์ คืนทรัพย์ผู้ให้เช่า
-สัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่ามีสิทธิยึดทรัพย์คืน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy